Yhdistyksen säännöt

1 § NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Toimitilajohtamisen yhdistys - FIFMA ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

2 § TARKOITUS JA TOIMINTA

Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää ja ylläpitää jäsentensä ammattitaitoa, kehittää toimitilaympäristöä sekä edistää kansainvälisiä järjestösuhteita oman alan yhdistysten piirissä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää koulutustilaisuuksia, kursseja ja opintomatkoja, harjoittaa tiedotustoimintaa sekä osallistuu ja tukee kehitys- ja tutkimushankkeita sekä solmii suhteita alan kansainvälisiin järjestöihin.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta.

3 § JÄSENET

Yhdistyksen jäseneksi voidaan ottaa Suomen tai muun maan kansalainen, joka on toiminut riittävän laajasti seuraavan luettelon mukaisissa tehtävissä:

- toimitilaympäristön ylläpidon johtaminen
- toimitilojen suunnittelu
- uudis- ja korjaushankkeiden rakennuttaminen
- toimitilojen muutosten koordinointi
- toimitilojen kalustuksen, varustuksen ja laitteiston hankinta
- kiinteistö- ja toimitilastrategian kehittäminen
- kiinteistöjen pts-suunnittelu ja analysointi
- kiinteistöjen ja toimitilojen inventointi ja arviointi
- kiinteistöjen ja toimitilojen hankinta, myynti ja vuokraus
- kiinteistöihin ja toimitiloihin liittyvä tutkimus- ja kehitystoiminta

Yhdistyksellä on seuraavat jäsenluokitteet:

1. Varsinainen jäsen

Varsinaisiksi jäseniksi voivat liittyä päätoimisesti kiinteistöalan johto- ja/tai asiantuntijatehtävissä toimivat henkilöt, jotka täyttävät jäsenelle edellä asetetut vaatimukset.

2. Yhteisöjäsen

Yhteisöjäseneksi voi liittyä oikeuskelpoinen yhteisö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen, päämäärät ja toimintaperiaatteet. yhteisöjäsen nimeää edustajan, jonka tulee täyttää 1 momentissa asetetut vaatimukset.

3. Opiskelijajäsen

Opiskelijajäseneksi voi liittyä tässä §:ssä mainitulle toimialalle päätoimisesti opiskeleva henkilö.

4. Kunniajäsen

Kunniajäseneksi voi hallitus valita pitkäaikaisen ja ansioituneen jäsenen, jonka toiminta yhdistyksen päämäärien saavuttamiseksi on ollut merkittävä.

5. Kannatusjäsen

Yhdistyksellä voi lisäksi olla äänioikeudettomina kannatusjäseninä oikeuskelpoisia yhteisöjä, jotka haluavat tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

Yhdistyksen jäsenet hyväksyy hallitus hakemuksesta.

Jäsenillä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan.

Jäseniltä peritään vuotuinen jäsenmaksu, jonka suuruudesta päättää vuosikokous. Kannatusjäsenten jäsenmaksusta päättää hallitus. Liittymismaksua ei peritä.

Opiskelijajäsenen jäsenmaksun suuruus on puolet varsinaisen jäsenen jäsenmaksun suuruudesta.

4 § HALLITUS

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja viisi (5) varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on vuosikokousten välinen aika.Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään kaksi (2) hallituksen jäsentä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan, ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

5 § YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa. Yhdistyksen hallitus voi erikseen antaa henkilökohtaisen nimenkirjoitusoikeuden.

6 § TILIT Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään neljä (4) viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kolme (3) viikkoa ennen vuosikokousta.

7 § YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on lähetettävä aikaisintaan kolmekymmentä (30) ja viimeistään neljätoista (14) päivää ennen kokousta joko kirjallisena tai jäsenen hyväksyessä sähköpostitse kullekin jäsenelle, jäsenen yhdistykselle ilmoittamaan osoitteeseen.

8 § YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistyksen jäsenet kokoontuvat päättämään yhdistyksen asioista vuosittain vuosikokoukseen, joka pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä maaliskuun aikana.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.

Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella jäsenellä kannatusjäseniä lukuun ottamatta yksi (1) ääni.

Yhdistyksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla. Muutoin päätökseksi tulee kokouksen puheenjohtajan kannattama mielipide.

9 § VUOSIKOKOUS

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus;
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa;
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys;
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto;
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä;
7. vahvistetaan toimintavuotta varten toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruudet
8. määrätään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot;
9. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet;
10. valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja, joiden toimikausi on tilikausi;
11. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

10 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkautumisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.

11 § SAAVUTETUT JÄSENOIKEUDET

Nämä sääntömuutokset eivät muuta aiempia jäsenoikeuksia.

12 § MUUT SÄÄNNÖKSET

Muissa kohdissa noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain säännöksiä.